Får man utföra reliningsarbeten utan att söka tillstånd från Trafikverket?

Tillbaka till nyheter

Får man utföra reliningsarbeten utan att söka tillstånd från Trafikverket?

Huvudregeln är enligt 44 § 1 st. väglagen att arbeten på en redan dragen ledning inom ett vägområde kräver tillstånd från väghållningsmyndigheten, dvs Trafikverket. Vägområdet utgörs i sin tur av det område som ianspråktagits för vägbana och övriga väganordningar (väg(en)), se 2-3 §§ väglagen. Av upprättad vägplan ska det gå att utläsa vilket område som utgör vägområdet och som Trafikverket innehar med vägrätt, se 16a och 30 §§ väglagen. 

I 44 § 3 st. väglagen finns emellertid ett undantag från tillståndsplikten avseende situationer där tillstånd har meddelats enligt annan lag eller författning. Det kan exempelvis röra sig om tillstånd avseende koncession för elektrisk starkströmsledning (linjekoncession) som har meddelats med stöd av ellagen. I dessa fall erfordras endast att arbetet anmäls till Trafikverket.  

Vad gäller frågan om tillståndsplikten omfattar relining är det vår uppfattning att bestämmelsen i väglagen lämnar ett relativt begränsat tolkningsutrymme. I bestämmelsen anges nämligen endast att arbeten på en redan dragen ledning omfattas av tillståndsplikten. Det framgår emellertid inte närmare vad som innefattas i begreppet arbeten. Med andra ord finns det enligt bestämmelsens ordalydelse ett begränsat tolkningsutrymme i förhållande till exempelvis faktisk närvaro inom vägområdet eller åtgärdens omfattning och därmed omgivningspåverkan. Vi har inte heller kunnat finna någon relevant praxis eller liknande som hanterat denna fråga.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att samtliga arbeten som utförs på en ledning inom ett vägområde omfattas av tillståndsplikten. Vad som ytterligare talar för denna slutsats är att det finns undantag för skyndsam reparation vid skada. Trafikverket verkar även vara av den uppfattning att begränsade åtgärder såsom spolning och filmning av en befintlig ledning utlöser tillståndsplikten.