Nyheter

  21/02 2022

  Schaktfritt viktigaste innovationen inom VA

  Om man ska tro resultatet i Svenskt Vattens omröstning om den viktigaste innovationen inom VA så är schaktfri teknik, med lite olika formuleringar och beskrivningar, den allra viktigaste. Schaktfritt viktigaste innovationen... Läs mer

  01/02 2022

  Välkommen till det digitala årsmötet

  Branschorganisationen Schaktfritts ordinarie årsmöte genomförs digitalt via Teams den 24/3 mellan 10.00-12.00 Kallelse skickas ut senast 10/3-22 Medlem som önskar att stämman skall behandla en särskild fråga skall skriftligen ha anmält detta till styrelsen senast 4/3-22 Mer info kommer att publiceras här på hemsidan inom kort... Läs mer

  02/07 2021

  Nu händer det saker!

  Efter en givande workshop om en handlingsplan för BOS så beslutade styrelsen att följande frågor skall prioriteras under 2021 Påverkansarbete för att marknadsföra den schaktfria tekniken Mattias Höglund, Pollex är sammankallande i den här gruppen.    Kompetensförsörjning/Utbildning Maria Zimdahl, NCC är den som leder den här gruppen Arbetsmiljö/Säkerhet Ledare för den här gruppen är Stefan Indahl, Aarsleff Övriga styrelsemedlemmar har också valt någon av grupperna för att under året jobba med dessa frågor. Du som är intresserad av att bidra med din kunskap och dina åsikter kontakta någon av de personer som nämns ovan så kommer du ... Läs mer

  14/04 2021

  Safe Construction Training

  Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning - safeconstructiontraining.se - är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Från och med den 1 juli 2021 är ett godkänt resultat från utbildningen ett krav för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön. Läs mer via länken Safe construction training... Läs mer

  14/04 2021

  Ordförande har ordet

  Till alla er med intresse för schaktfri teknik BOS fortsätter med full kraft att tydliggöra de schaktfria teknikernas förtjänster. Det har säkert inte undgått någon att behovet av schaktfri teknik är mycket stort. BOS representerar de specialiserade entreprenörer som utför uppdrag, utvecklar teknikerna och bidrar till att säkerställa samhällsviktiga funktioner. Våra leveranser är i regel helt schaktfria eller med ett minimalt inslag av schakt. Det innebär att entreprenaderna har många fördelar, inte minst ur ett CO2-belastningsperspektiv. De lösningar vi företräder visar bra resultat vid test och kontroll.  Vi kommer fortsatt att bidra till en utveckling av ko... Läs mer

  14/04 2021

  Påverka arbetet i BOS, en enkätundersökning

  Under våren gjordes en enkätundersökning bland BOS medlemmar och potentiella medlemmar. Svarsfrekvensen var ca 30%. Syftet med undersökningen var att den skall vara en källorna för styrelsen när den skapar en handlingsplan för 2021 Enkät årsmötet BOS... Läs mer

  12/03 2021

  Får man utföra reliningsarbeten utan att söka tillstånd från Trafikverket?

  Huvudregeln är enligt 44 § 1 st. väglagen att arbeten på en redan dragen ledning inom ett vägområde kräver tillstånd från väghållningsmyndigheten, dvs Trafikverket. Vägområdet utgörs i sin tur av det område som ianspråktagits för vägbana och övriga väganordningar (väg(en)), se 2-3 §§ väglagen. Av upprättad vägplan ska det gå att utläsa vilket område som utgör vägområdet och som Trafikverket innehar med vägrätt, se 16a och 30 §§ väglagen.  I 44 § 3 st. väglagen finns emellertid ett undantag från tillståndsplikten avseende situationer där tillstånd har meddelats enligt annan lag eller författning. Det kan exempelvis röra sig om tillstånd avse... Läs mer

  12/03 2021

  Årsmöte

  Den 24 mars har vår förening årsmöte Vi startar efter lunch med ett block med matnyttig och affärsdrivande information. Experter från Sinfra  (https://sinfra.se/ ) och Havs- och Vattenmyndigheten (https://www.havochvatten.se/) kommer att prata om sina respektive områden mellan 13.00-15.00. Du kommer också att ha möjlighet att ställa frågor direkt till dessa representanter. Om du vill delta på den öppna delen så skicka din mail adress till bo.lorentzon snabel a byggforetagen.se Du kommer då att få en inbjudan till detta teamsmöte Det formella årsmötet startar 15.10  och särskild inbjudan har skickats ut till denna del av årsmötet... Läs mer

  22/02 2021

  Strategi för effektiv och hållbar vattenhushållning

  Näringsdepartementet har publicerat ett pressmeddelande om att man skall ta fram en strategi för effektiv och hållbar vatten hushållning. Vatten är en begränsad resurs och en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. För att främja ett ansvarsfullt nyttjande av Sveriges vattenresurser och säkerställa effektiv och hållbar vattenhushållning ska Näringsdepartementet ansvara för att inom Regeringskansliet ta fram en gemensam strategi under ledning av generaldirektör Ulla Sandborgh, samordnare av näringslivets vattenhushållning. Tillgång till vatten är betydelsefullt för många delar av samhället och stora delar av Sverige har upplevt... Läs mer

  12/01 2021

  Medlemskapet är en kvalitetsstämpel

  Sedan i somras är Horisonterra ny medlem i BOS. – Schaktfritt är en relativt liten bransch och jag tror att det behövs en organisation som kan samla styrkorna och arbeta för vårt gemensamma bästa. Det behövs en större förståelse för vad schaktfri teknik innebär och vilka utmaningar vi entreprenörer ställs inför. Så svarar vd Bror Holmstedt på frågan om varför han valt att gå med och vad han ser som BOS viktigaste uppgift framöver. Horisonterra utgår från Torsåker som ligger mitt emellan Gävle och Falun. Sedan 20 år tillbaka arbetar Bror Holmstedt och hans 15 anställda i större delen av Mellansverige från Mälardalen till hela Gävleborg med styrd borrn... Läs mer