Vi har tekniken som krävs för att modernisera och klimatanpassa VA-nätet

Tillbaka till nyheter

Vi har tekniken som krävs för att modernisera och klimatanpassa VA-nätet

Många kommuner behöver en bättre framförhållning i sitt VA-arbete. Nyttja byggkrisen för att modernisera och klimatanpassa underdimensionerade avloppsrör med schaktfri teknik. 

Återkommande skyfall. Höga vattenflöden. Jordskred som drabbar hem, företag och samhällskritisk infrastruktur.

Stormen Hans konsekvenser slog till med full kraft i somras. Och kostnaderna för att hantera t ex översvämningsskador är väsentligt högre än kostnaden för de förebyggande åtgärderna.

Kommunala vatten- och avloppsanläggningar försörjer nio av tio invånare i Sverige. Samtidigt är betydande delar av VA-nätet byggt under 1950-, 1960- och 1970-talen. Det innebär att en stor del av VA-nätet närmar sig sin tekniska livslängd.

Nya ledningsnät behöver byggas. Befintliga ledningar måste förnyas.

Branschorganisationen Svenskt Vatten konstaterar i sin investeringsrapport från maj 2023 att 560 miljarder kronor behöver investeras fram till 2040. Och av det årliga investeringsbehovet på drygt 30 miljarder beräknas 60 procent av behovet finnas i ledningsnät.

Kommunerna ansvarar över VA-näten – men frågan är av nationellt intresse. Vår bransch har tekniken som krävs för att modernisera och klimatanpassa Sveriges underdimensionerade avlopps och vattenrör schaktfritt. Schaktfri teknik är en beteckning för markarbeten som utförs utan, eller med begränsad användning av, schaktning.

Vinsten med schaktfritt är såväl ekonomisk som miljömässig. Vi minskar CO2 utsläppen med mellan 50-90% jämfört med traditionell teknik.  Att bygga och förnya med schaktfri teknik går i de flesta fall betydligt snabbare och med betydligt mindre ingrepp i lokalsamhället. Färre rester behöver schaktas bort. Boende och trafikanter störs inte lika mycket. Därför menar vi:

  • Offentliga beställare bör redan i dag styra om resurser till upprustning av VA-nätet. Behovet av fler bostäder och ökad robusthet mot klimatförändringarna måste jämkas ihop. Det skulle dels rusta samhället för att bättre stå emot extremväder, dels hålla i gång byggbranschen nu när byggkonjunkturen viker.
  • Lyft VA-frågornas betydelse i planprocessen. Många kommuner saknar i dag en tydlig VA-plan. För att skapa en hållbar användning behöver VA lyftas redan i region- och översiktsplaneringen. Så underlättas den utbyggnad som sedan behöver fullföljas i varje kommun.
  • Vi behöver bli fler som gör jobbet. Kompetensförsörjningen måste matcha branschens och samhällets behov. Ledningsbyggande är en kompetens och för att utöka den med schaktfri teknik har Branschorganisationen Schaktfritt, BOS, tillsammans med KYH skapat en 20 poängs YH-utbildning som just nu har öppnat för anmälningar. Utbildningen ska vara tillgänglig för hela Sverige och öppen för alla som vill veta mer om schaktfri teknik.

Ansvaret för klimatanpassning måste delas mellan politiker, myndigheter och näringsliv. Vi är beredda att göra vår del när det kommer till att modernisera VA-nätet.