Schaktfritt en del av lösningen för Sveriges vattenförsörjning

Tillbaka till nyheter

Schaktfritt en del av lösningen för Sveriges vattenförsörjning

– De senaste årens återkommande torka har visat oss att vatten inte är en oändlig resurs. Vi delar alla på det. Industrin tar ut nästan 70 procent av allt vatten som används i Sverige och här krävs effektiviseringar, samordning och smarta lösningar för att vattnet ska räcka till alla.

 

Så säger Ulla Sandborgh, generaldirektör på Näringsdepartementet. Hon har sedan våren 2020 ett regeringsuppdrag att samordna näringslivets arbete med vattenhushållning. Det rör sig inte om en tidsbegränsad utredning utan om ett löpande arbete med framtidsperspektiv – och mycket pekar på att schaktfri teknik kommer att spela en nyckelroll när det gäller att få bukt med kapacitetsbristen i de svenska ledningsnäten.

– Jag ska driva på utvecklingen när det gäller samordningen kring vattnet och bland annat identifiera vilka utmaningar som finns och vilka åtgärder som kan behövas – allt från effektivisering till lagstiftning, säger Ulla Sandborgh.

 

Motstående intressen

Så här långt har arbetet lett till en insikt om att det krävs en helhetssyn för att komma vidare och åstadkomma förändringar.

– Det behövs en samordning mellan företag och myndigheter, inklusive alla kommuner. Det finns ett stort behov av att lära sig se och förstå varandras perspektiv.

Det har också visat sig att olika lösningar står emot varandra och skapar intressekonflikter.

– Två tydliga exempel på det gäller dels stålproduktionen, dels cementproduktionen.

I Norrland vill SSAB gå över till att använda vätgas i stället för kol och koks för att driva masugnarna. Det är ett teknikskifte som har potential att minska Sveriges samlade CO2-utsläpp med tio procent. Samtidigt kräver processen mycket stora mängder vatten, vilket i sin tur är dåligt för närmiljön.

– På Gotland använder Cementa stora mängder grundvatten för sin produktion. De har länge velat lagra processvattnet i uttjänta kalkbrott och sedan rena det till dricksvatten, men de har i flera år haft mycket svårt att ens få till en dialog kring detta med kommunen. Sådana dödlägen kan en ökad samverkan bidra till att lösa, säger Ulla Sandborgh.

 

Schaktfritt en del av lösningen

Under det första knappa året av arbete med samordningen har Ulla Sandborgh kommit i kontakt med den schaktfria teknik som BOS medlemmar erbjuder.

– Jag ser att schaktfri teknik är ett smart alternativ ur både miljö-, tids- och kostnadsperspektiv. Det svenska ledningsnätet ställer oss inför flera olika utmaningar framöver. Dels behövs det på många håll en utbyggnad, eftersom vi i delar av landet har kapacitetsbrist, dels behöver ledningsnätet generellt rustas upp och förnyas med olika metoder. Det är ingen tvekan om att schaktfri teknik kommer att vara en del av lösningen.

 

Urbaniseringen höjer kraven

Ulla Sandborgh pekar på det faktum att det svenska vattenledningsnätet är gammalt och på många håll otillräckligt.

– Till och med Stockholm har periodvis haft vattenbrist. Man kan ju tycka att Mälaren borde räcka, och det gör den. Det som inte räcker till är kapaciteten i övrigt och det gäller både ledningar och pumpar. Vår infrastruktur när det gäller vattenförsörjning är inte byggd för att klara både den växande urbanisering och den på senare tid återkommande torkan, säger hon.

 

Lagkrav och beredskap

Flera instanser i samhället tittar nu närmare på vattenförsörjningen, ur olika perspektiv:

– Vattenförsörjningen är till exempel även en beredskapsfråga. Det finns regeringsbeslut på att vi ska bli mer självförsörjande i händelse av kris och här är ju vattnet oerhört viktigt. Det kommer analyser från Livsmedelsverket, som har bildat en nationell samordningsgrupp för dricksvattenfrågor, och de pekar på behovet av kapacitetsutbyggnad.

Inom kort träder dessutom ett nytt EU-direktiv kring dricksvatten i kraft.

– Ramvattendirektivet är sedan många år svensk lag och det innebär att alla som bedriver någon form av vattenverksamhet kommer att behöva nya miljötillstånd. På sina håll kommer detta att ställa krav på väldigt många och långtgående åtgärder, inte minst inom industrin.

Såväl IVL Miljöinstitutet som RISE och Formas driver forskningsprojekt kring vattenförsörjningsfrågor och många kommuner lyfter finansieringen av både om- och utbyggnad som en kommande utmaning.

 

Besökte BOS möte

– Vi har ett gammalt ledningsnät i landet och behoven är stora, säger Ulla Sandborg som tidigare under hösten 2020 var inbjuden som gäst vid BOS styrelsemöte. Hon berättade om sitt arbete och tog även del av branschrepresentanternas tankar och erfarenheter.

– Det var ett mycket intressant och givande samtal, som gav mig nya insikter. Bland annat fick jag veta att vi har ett mycket stort svinn i ledningsnätet. Mellan 20 och 30 procent av både dricks- och avloppsvatten läcker ut på grund av att ledningarna är gamla och otäta. Så det nästa jag ska göra är att kontakta kommunerna och fråga vad de gör åt detta, säger Ulla Sandborgh.