Svenskt Vatten slår larm om vattenbristen i Sverige

Tillbaka till nyheter

Svenskt Vatten slår larm om vattenbristen i Sverige

I en färsk debattartikel ger fem företrädare för branschorganisationen Svenskt Vatten sin syn på den dricksvattenbrist som med jämna mellanrum drabbat det svenska samhället. Det största problemet numera är kapacitetsbrist hos vattenverken, som i många kommuner är byggda på 1960-talet och inte alls är anpassade till dagens vattenbehov.

Både forskare och branschorganisationer har under lång tid påtalat behovet av investeringar i större och bättre vattenförsörjning. Artikelförfattarna hävdar att en viktig orsak till samhällets sårbarhet är att politiker på riks- och kommunnivå inte fattat de långsiktiga beslut som behövs. Ändå har dricksvattenutredningen lämnat en rad konkreta förslag.

Förslagen handlar om dels ökad samverkan mellan kommuner, dels om ökat skydd för vattentäkter. Man efterlyser också lagändringar som gör att VA-organisationerna får större möjligheter att investera och öka satsningarna på planering och förnyelse av ledningsnät.

Artikeln har redan genererat ett antal upprörda kommentarer, där skribenterna hävdar att samhället är stelbent. Istället för att öka tillgången på dricksvatten borde man se till att det vatten som redan produceras används bättre. Ett sätt skulle vara att undvika tvångsanslutningar och istället via lagändringar göra enskilda, vattenfria toaletter vanligare. Detta skulle dessutom på sikt kunna minska problemen med övergödning.

”Att kissa och bajsa i renat dricksvatten är ingen optimal användning” skriver man, och det är lätt att hålla med.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.