FAQ

Vad menas med schaktfri teknik?

Schaktfri teknik är en beteckning för markarbeten som utförs utan eller med begränsad användning av schaktning. Vanliga användningsområden för schaktfri teknik är byggande och renovering av ledningsnät för VA, fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas och bredband.

Schaktfri teknik kan användas såväl vid rördrivning av nya ledningar som vid renovering, så kallad relining, av befintliga ledningar i mark.

 

Inom vilka områden används schaktfri teknik?

När ledningar ska korsa riksvägar och järnvägar är det numera nästan ett krav från Trafikverket att schaktfri teknik används.

Att korsa vattendrag med hjälp av schaktning är komplicerat, orsakar stora problem och blir kostsamt. Dessutom krävs vattendom. Schaktfri teknik är därför i de flesta fall ett bättre alternativ. Schaktfri teknik ger även fördelar då ledningar ska dras i känslig natur, passera fornlämningar eller då sjöförlagda ledningar ska föras i land.

Jordbruket vill gärna att ledningar som passerar åkermark utförs med schaktfri teknik eftersom dräneringen inte påverkas. Inte heller sprids oönskad flyghavre.

 

Vilka är de största fördelarna?

Schaktfri teknik ger ekonomiska och stora miljömässiga fördelar, främst genom att schaktning eller spontning minimeras. Färre eller inga schaktmassor behöver transporteras bort eller deponeras; Även behovet av återställning avseende asfalt, stensättningar, gräsmattor eller planteringar undviks.

Att bygga och förnya med schaktfri teknik går i de flesta fall betydligt snabbare och med betydligt mindre ingrepp än schaktning, vilket gör att bilister, fotgängare och butiksinnehavare störs betydligt mindre och under kortare tid.

 

Vill du veta mer?

Klicka på den här länken https://sv.wikipedia.org/wiki/Schaktfri_teknik